O właścicielu
Jak to z pszczelarzami bywa pszczelarstwem zaraziłem się w rodzinie, chociaż trudno jest mówić o szczególnych tradycjach pszczelarskich. Ale skromne początki dzięki kluczowym decyzjom i ludziom spotkanym w moim życiu pozwoliły na pełny rozwój zawodowy, co zaowocowało ukończeniem:
 • Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli k/Lublina
 • Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Na Wydziale podjąłem Indywidualny Toku Studiów z pszczelarstwa i obroniłem pracę magisterską w Zakładzie Pszczelnictwa AR-T.

2001 - obrona doktoratu z pszczelnictwa na UWM w Olsztynie

Od 1995 do 2009 pracowałem jako asystent a później adiunkt w Katedrze Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2009 - pszczelarz

Dorobek zawodowy

 • Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych
 • ponadto:
 • Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP), przynależność do Rejonowego Koła Pszczelarzy „Kolejarz” w Olsztynie.
 • Sekretarz Klubu Dyskusyjnego Pszczelarzy przy Katedrze Pszczelnictwa UWM w Olsztynie
 • Złota Odznaka PZP
 • Srebrna Odznaka PZP

 

Wykaz publikacji

 1. Skrypty
  • Wilde J., Bratkowski J. 2002. Zbijanie ramek i wprawianie węzy, Bratkowski J., J. Wilde. Wytapianie wosku. Bratkowski J., Wilde J. Miodobranie i pozyskiwanie innych produktów pasiecznych.  Wilde J., Bratkowski J. Główny przegląd wiosenny i poszerzanie gniazd. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Gospodarka pasieczna. Romaniuk K., Bratkowski J., Wilde J. Ochrona plastrów i zwalczanie barciaków. W: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń. Rozdział: Choroby, pasożyty i zatrucia pszczół. Wydawnictwo AR Poznań: 37-38, 36-37, 43-44, 39-41, 96-99.
 2. Publikacje oryginalne
  1. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Nosemoza w rodzinach a pozyskiwanie pyłku. Pszczeln. Zesz. Nauk., 39 (1): 99-105.
  2. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 1996. An evaluation of the production methods of bee packages. Pszczeln. Zesz. Nauk., 40 (2): 17-24.
  3. Wilde J, Bratkowski J. 1998. Zmienność czasu trwania czerwiu zasklepionego trutni mieszańców pszczół Apis mellifera capensis i Apis mellifera carnica. Konferencja "Polskie ogrodnictwo w obliczu integracji z Unią Europejską", Zesz. Nauk., AR Kraków, II, 861-864.
  4. Wilde J., Bratkowski J. 1998. Wpływ stosowanej metody gospodarki pasiecznej na ilość pozyskiwanego miodu i obnóży pyłkowych. Konferencja "Polskie ogrodnictwo w obliczu integracji z Unią Europejską", Zesz. Nauk., AR Kraków, II, 865-868.
  5. Wilde J., J. Bratkowski, R. F.A. Moritz, P. de la Rua, 1998: Zucht der Drohnen mit kürzer Zellverdecklungsdauer (ZVD) für Kartenbildung der Gene resistent gegen Varroa jacobsoni Oud. Apidologie, 29 (5): 237-239.
  6. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 1999. Plantacje gryki jako pożytek pyłkowy i nektarowy dla pszczół. Biuletyn Naukowy /dawniej Acta Academia Agriculturae Olstynensis/, 4: 107-110.
  7. Bratkowski J., Wilde J. 1999. Wpływ trutni na intensywność oblatywania upraw entomofilnych przez Apis mellifera L. Bibliotheca Fragmenta Agronomia, 6/99: 313-317.
  8. Grabowski P., Wilde J., Bratkowski J. 2000: Composition and weight of pollen loads gathered by high and low pollen-collecting honeybee colonies. Apidologie, 31 (5): 607-609.
  9. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2002. Pozyskiwanie mleczka pszczelego metodą intensyfikacji produkcji pasiecznej. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 19-26.
  10. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2002. Pszczelarstwo w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Biul. Nauk., Nr 18 (5): 35-44.
  11. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Technologie zwiększające pozyskiwanie obnóży pyłkowych w polepszaniu dochodowości pasiek. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 113-122.
  12. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2002. Następstwa ograniczonego zwalczania Varroa w rodzinach pszczelich. Biul. Nauk., Nr .18 (5): 123-130.
  13. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2002. Koszt nowoczesnego ula wykonanego samodzielnie. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 163-168.
  14. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Możliwości produkcji mleczka pszczelego w warunkach okolic Olsztyna. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 195-200.
  15. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej w społeczeństwie. Biul. Nauk., Nr 19 (6): 19-23.
  16. Bratkowski J., Siuda M., Wilde. J. 2002. Proces dydaktyczny w Katedrze Pszczelnictwa UWM. Biul. Nauk., Nr 19 (6): 35-42.
  17. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2003. Defensive behavior of three breeds of Apis mellifera L. Annales UMCS Lublin. Sectio EE Zootechnica, 21 (2), 65: 87-93.
  18. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Effect of changing of colony structure on trapped pollen. J. Apic. Sci., 47 (1): 11-20.
  19. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2003. Pollen collection by 3 subspecies of honeybee Apis mellifera L. Acta Biol. Univ. Daugavp., 3 (2): 101-106.
  20. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Pszczelarstwo – atrakcyjny przedmiot podczas studiów. Zesz. Nauk., AR Kraków, 405 (25): 39-46.
  21. Wilde J., Fuchs S., Bratkowski J., Siuda M. 2005. Distribution of Varroa destructor between swarms and colonies. J. Apic. Res., 44 (4): 150-154.
  22. Siuda M. Bąk B., Wilde J., Bratkowski J. 2007. Oczyszczanie komórek plastra z zamarłego czerwiu pszczelego przez robotnice europejskich podgatunków pszczoły miodnej (Apis mellifera L.). Biul. Nauk., 28: 23-27.
  23. Bratkowski J., Wilde J., Miećkowska A. 2008. Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadzącym sprzedaż detaliczną, Biul. Nauk., Nr 29: 37-43.
  24. Wilde J., Lisner G. 2008. Ocena jakości węzy oferowanej na rynku polskim. Biul. Nauk., Nr 29: 27-36.
  25. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2009. Brood and bee production in honey bee colonies in the Warmia and Mazury region of Poland. J. Apic. Sci., 53 (2): 5-14.
  26. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2008. Onset of oviposition by honey bee queens, mated either naturally or by various instrumental insemination methods, fits a lognormal distribution. J. Apic. Res. and Bee World. 47(1):1-9.
 3. Prace przeglądowe recenzowane
  1. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Chów dziko żyjących zapylaczy – hobby ratujące je przed wyginięciem. Wiad. entomol., 23 (1): 45-51.
  2. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2002. Korzyści użytkowania pszczół opornych na choroby w pasiekach. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 93-100.
  3. Bratkowski J., Wilde J., Grabowski P. 2002. Pozyskiwanie, zagospodarowanie i zastosowanie mleczka pszczelego w marketingu produktów pszczelich. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 169-176.
  4. Wilde J., Grabowski P., Bratkowski J. 2002. Zagospodarowanie i marketing obnóży pyłkowych. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 177-184.
  5. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Wielokierunkowe użytkowanie pszczół i marketingowe wykorzystanie produktów pasiecznych. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 185-193.
  6. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Intensyfikacja pozyskiwania propolisu a jego jakość. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 215-220.
  7. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2002. Ustawa o ochronie zwierząt ograniczenie czy humanizacja badań pszczelniczych. Biul. Nauk., Nr 19 (6): 75-79.
 4. Artykuły naukowe
  1. Krajowe
   1. Bratkowski J., Wilde J. 1995. Metody zwalczania Varroa jacobsoni a skażenie miodu. Konferencja naukowo-promocyjna “Lepsza żywność” (II): 10-14.
   2. Bratkowski J., Wilde J. 1995. Gospodarka pasieczna zmniejszająca negatywne skutki zwalczania Varroa jacobsoni akarycydami. Międzynarodowa konferencja “Perspektywy Hodowli Zwierząt w Polsce” Wrocław 18-19.09. Materiały konferencyjne, tom I: 91-94.
   3. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych w pasiekach - moda czy konieczność pszczelarstwa europejskiego? Olsztyn: Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej. Materiały konferencyjne. Tom III/IV. Chów i hodowla zwierząt: 112-115.
   4. Bratkowski J., Wilde J. 1996. Kopulacja matek pszczelich w komorze obserwacyjnej. Biuletyn SUMP, 3: 26-30.
   5. Bratkowski J., Wilde J. 1996. Pozaekonomiczne czynniki pozyskiwania pyłku w pasiekach. Konferencja naukowo-promocyjna “Lepsza żywność” (III): 132-136.
   6. Bratkowski J., Wilde J. 1996. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych szansą rentownego prowadzenia pasiek. Konferencja: “Współczesne problemy pszczelarstwa oraz możliwości jego rozwoju na Kurpiowszczyźnie”. Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Ostrołęka24.09.: 1-7.
   7. Wilde J., Bratkowski J., 1997. Wpływ pozyskiwania pyłku na nastrój rojowy i produkcyjność rodzin pszczelich. [Influence of pollen trapping upon the swarming impulse and productivity of honeybee colony]. IV Krajowa Konferencja Apidologiczna: POSTĘPY APIDOLOGII W POLSCE. 8-9.04. Bydgoszcz WSP: 89-96.
   8. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Czynniki warunkujące pozyskiwanie dużych ilości pyłku. Konferencja naukowo-promocyjna “Lepsza żywność” (IV): 239-242.
   9. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Wnioskowanie o przydatności rodzin pszczelich do pozyskiwania obnóży pyłkowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: BIOLOGIA KWITNIENIA, NEKTAROWANIA I ZAPYLANIA ROŚLIN. 13.-14.11. Lublin: 178-183.
   10. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Produkcja dużych ilości obnóży pyłkowych szansą dla pasiek. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PSZCZELARSTWO - TWÓJ BIZNES. 6. 12. Częstochowa: 27-32.
   11. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 1997. Nowoczesny ul warunkiem sukcesu w pszczelarstwie. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PSCZELARSTWO - TWÓJ BIZNES. 6.12. Częstochowa: 46-50.
   12. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 1998. Odporność pszczół na Varroa jacobsoni a jakość miodu. Konferencja Naukowo-Promocyjna “Lepsza żywność” (V): Olsztyn 26.-28.06.: 192-195.
   13. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Charakterystyka pszczelarzy producentów miodu i pyłku. Konferencja Naukowo-Promocyjna “Lepsza żywność” (V): Olsztyn 26.-28.06.: 112-115.
   14. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 1999. Ekonomiczne aspekty odbierania pyłku w pasiece. V Krajowa Naukowo – Techniczna Konferencja Pszczelarska. Częstochowa, 06.12.: 17-23.
   15. Bratkowski J. Wilde J. 1999. Pozyskiwanie obnóży pyłkowych z zastosowaniem różnych technologii pasiecznych. V Krajowa Naukowo – Techniczna Konferencja Pszczelarska. Częstochowa, 06.12.: 24-30.
   16. Wilde J., Grabowski P., Bratkowski J. 1999. Zagospodarowanie i marketing obnóży pyłkowych. V Krajowa Naukowo – Techniczna Konferencja Pszczelarska. Częstochowa, 06.12.: 11-16.
   17. Bratkowski J., Wilde J. 2000. Intensyfikacja pozyskiwania propolisu a jego jakość. VI. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa 6.12.: 19-23.
   18. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2001. Pozyskiwanie mleczka – metodą intensyfikacji produkcji. VII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa 6.12.: 13-19.
   19. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Możliwości produkcji mleczka pszczelego w warunkach klimatyczno-pożytkowych makroregionu północno-wschodniej Polski. VII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa 6.12.: 20-24.
   20. Bratkowski J., Wilde J. Grabowski P. 2001. Pozyskiwanie, zagospodarowanie i zastosowanie mleczka pszczelego w marketingu produktów pszczelich. VII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa 6.12.: 40-45.
   21. Wilde J., Bratkowski J. 2002. Metody produkcji wosku w nowocześnie prowadzonych pasiekach. VIII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, 6.12.: 36-42.
   22. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Wosk podstawowym ogniwem w ekologicznej produkcji pasiecznej. VIII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, 6.12.: 28-35.
   23. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Jaką węzę pszczelą stosować w racjonalnej gospodarce pasiecznej. VIII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, 6.12.: 54-58.
   24. Bratkowski J., Bąk B., Wilde J. 2002. Wosk źródłem skażenia gniazda pszczelego pozostałościami po lekach. VIII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, 6.12.: 71-79.
   25. Siuda M., Bratkowski J., Wilde J. 2002. Biologiczne podstawy produkcji wosku. VIII. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, 6.12.: 7-16.
   26. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Cena – najmniej ważny czynnik w strategii sprzedaży produktów pasiecznych. IX. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska. Częstochowa. 6.12.: 123 -130.
   27. Bratkowski J., Wilde J. 2004. Stan i perspektywy polskich gospodarstw pasiecznych a bezpieczeństwo zdrowotne produktów pszczelich. X Naukowa konferencja pszczelarska „Produkty pszczele w świetle wymagań Unii Europejskiej”. Częstochowa, 6.12.: 53-66.
   28. Bratkowski J. 2005. Miód przeliczeniowy a gospodarka ekologiczna. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza „Gospodarka pasieczna i hodowla pszczół z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego”. Materiały dla pszczelarzy – uczestników seminarium środowiskowego. Olsztyn, 16.-18.09.: 30-37.
   29. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2005. Wymagania konsumentów dotyczące jakości produktów pszczelich stawiane gospodarstwom pasiecznym. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza „Gospodarka pasieczna i hodowla pszczół z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego”. Materiały dla pszczelarzy – uczestników seminarium środowiskowego. Olsztyn. 16.-18.09.: 38-41.
   30. Bratkowski. 2006. Poznanie upodobań konsumentów produktów pszczelich kluczem do efektywnego prowadzenia gospodarstw pasiecznych. Szkolenie dla pszczelarzy w ramach Rozwoju Pszczelarstwa Ekologicznegona Mazowszu” Materiał szkoleniowe, Olsztyn, 5.12.2006.: 1-3.
  2. Zagraniczne
   1. Wilde J., Bratkowski J. 1996. Early pollen trapping under nectar and pollen flow conditions in region of Olsztyn (Poland). Proceedings of the international conference “ENVIRONMENTAL FACTORS AND BEE PRODUCTIVITY AND HEALTHINESS”. Dotnuva-Akademija, 1.-4. 08. Lithuanian: 52-57.
   2. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M. 2000. Testing honey bee larvae to Penibacillus larvae larvae infestation in different conditions. Europejska Konferencja MOMEDITO “Molecular mechanism of disease tolerance in honeybees”. Kralupy k/Pragi. 17.-19.10.: 13-23.
 5. Komunikaty na konferencje
  1. Zagraniczne
   1. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Economy apiary possible outputting a honey free from residues of acaricides. The XXXIVth Inter. Apic. Cong. Lausanne, Switzerland. Abstracts: 93.
   2. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Eignungsprüfung der Bienenvölker zum Pollensammeln als Selektionkriterium. [Evaluation of honeybee colonies to pollen trapping as criteria of selection]. Soziale Insekten IUSSI-16. Tagung 17-21. August 1997. Programm&Kurzpublikationen: 95.
   3. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Individual variability of honey bee colonies Apis mellifera carnica in amount of trapped pollen. The XXXVth Inter. Apic. Cong. Antwerp, Belqium. Abstracts: 44.
   4. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 1998. Mapping Varroa jacobsoni resistance genes (short PCP) with QTL in honeybees. Book of Abstracts I, VI European Congress of Entomology Czeskie Budziejowice 23-29.08.1998: 135.
   5. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M. 1999. Post capping period (PCP) of drones Apis mellifera capensis x Apis mellifera carnica. XXXVI Apimondia Congress. Proceedings, Vancouver 12-17.09.: 267.
   6. Wilde J., Bratkowski J. 2000. Powałkowy poławiacz pyłku znakomite urządzenie do pozyskiwania obnóży pyłkowych (Top pollen traps exellent equipment for pollen trapping). XII Konferencia Zlepsovatelov a Vynalazcov vo vcelarstve. 13.-15.10. W druku.
   7. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M. 2000. Testing honey bee larvae to Penibacillus larvae larvae infestation in dfferent conditions. European Conference MOMEDITO “MOlecular MEchanism of DIsease TOlerance in Honeybees”, 17.-19.10. Kralupy k/Pragi. Summaries,: 4.
   8. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Effect of changes within honeybee colony components (Apis mellifera) on pollen trapped. 2nd European Scientific Apicultural Conference. 11-13.09. Balatonlelle, Hungary. Summaries: 15.
   9. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J., Bąk B. 2003. The influence of the way of keeping honeybee queens before and after artificial insemination on the beginning of egg laying. 38th International Apimondia Congress in Ljubljana. Book of abstracts: 676-677. http://www.apimondia2003.com/prog. (321).
   10. Bratkowski J., Neumann P., Wilde J. 2005. Genotipic diversity and fitness of queenless honeybee colonies (Apis mellifera). Bees, Ants and Termites: Applied and Fundamental Research. First Joint Conference of the Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung and the German Speaking Section of the International Union for the Study of Social Insects. March 14-18. Halle/Salle, Germany: 105.
  2. Krajowe
   1. Wilde J., Krukowski R., Bratkowski J. 1994. Gospodarka pasieczna umożliwiająca pozyskiwanie miodu bez pozostałości akarycydów stosowanych do zwalczania Varroa jacobsoni. 11. Konferencja Naukowa "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna". Materiały konferencyjne: 37-38.
   2. Krukowski, R., Wilde J. J. Bratkowski, 1994. Skutki nosemozy w rodzinach pozyskujących pyłek. Nosema bei zur Pollenernte eingesetzten Bienenv”lkern. II. Polsko-Niemieckie Sympozjum "Ku lepszej pszczole". Streszczenia referatów: 48.
   3. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Czy konieczna jest specjalna gospodarka pasieczna, aby produkować miód wolny od pozostałości akarycydów? 12. Konferencja Naukowa "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna". Materiały konferencyjne: 38-39.
   4. Wilde J., Bratkowski J. 1995. Proces dydaktyczny w Zakładzie Pszczelnictwa ART Olsztyn. II Konferencja dydaktyczna Katedr i Zakładów Pszczelnictwa i Hodowli Owadów Użytkowych “Szkolenie kadr dla pszczelarstwa”. Lublin, 14-16 września 1995. Materiały konferencyjne: 9-15.
   5. Wilde J., Bratkowski J. 1996. Pozyskiwanie pyłku w rodzinach z zastosowaniem różnych metod gospodarki pasiecznej. 33. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Materiały z konferencji: 90-91.
   6. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 1996. Czy możliwa jest produkcja pakietów pszczelich w Polsce? Ist die Produktion von Paketbienen in Polen möglich? Is there possible to produce bee packages in Poland? III. Polsko-Niemieckie Sympozjum “Pszczoła miodna i pszczelarstwo w gęsto zaludnionej Europie Środkowej”. III. polnisch-deutsches SYMPOSIUM “Die Honigbiene und Bienenhaltung im dicht besiedelten Mitteleuropa”. Streszczenia referatów. Resümees der Vorträge: 89.
   7. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Ocena przydatności rodzin pszczelich do pozyskiwania obnóży pyłkowych. 34. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. Materiały z konferencji: 90-91.
   8. Wilde J., Bratkowski J. 1997. Różnice osobnicze między rodzinami pszczelimi Apis mellifera carnica w pozyskiwaniu obnóży pyłkowych. 13. Naukowa Konferencja Pszczelarska: “Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 12.05. Olsztyn. Materiały z konferencji: 61-62.
   9. Bratkowski J., Wilde J., Siuda M., Fuchs S. 1998. The influence of drones on colony traits in honeybee. Pszczeln. Zesz. Nauk.XLII, nr 2, 13-14.
   10. Bratkowski J., Wilde J., Fuchs S. 1998. Kształtowanie cech w rodzinie pszczelej przez stronę ojcowską. XXXV Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy: 5-6.
   11. Wilde J., Bratkowski J., Moritz R.F.A., De la Rua P. 1998. Mapowanie genów odporności na choroby techniką QTL u pszczoły miodnej (Apis mellifera L.). XXXV Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy: 82-83.
   12. Wilde J, Bratkowski J. 1998. Mapowanie genów techniką QTL odpowiedzialnych za odporność na choroby pszczół (Apis mellifera L.). Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku, Lublin, 10-11.09., Materiały konferencyjne I: 341-342
   13. Bratkowski J., Wilde J, Fuchs S. 1998. Wpływ trutni na behawior rodziny pszczelej. Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku, Lublin, 10-11.09., Materiały konferencyjne I,: 347-348.
   14. Wilde J., Bratkowski J., Grabowski P. 1998. Hodowla pszczół specjalizujących się w zbiorze pyłku. Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku, Lublin, 10-11.09., Materiały konferencyjne I: 345-346.
   15. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 1998. Intensywność gospodarki pasiecznej u pszczelarzy podnoszących kwalifikacje. XIV naukowa konferencja "Warroza pszczół i gospodarka". Materiały konferencyjne. I: 5-7.
   16. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 1998. Pszczoły odporne na Varroa jacobsoni - wyniki siedmiu lat pracy hodowlanej. XIV naukowa konferencja "Warroza pszczół i gospodarka". Materiały konferencyjne I, 29-30.
   17. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 1998. Mapowanie genów odporności u pszczół a ich dobrostan. Materiały konferencyjne I, "Przyszłość hodowli zwierząt a dobrostan zwierząt". Kraków. 22-23.06.: 169-170.
   18. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 1998. Mapowanie genów pszczoły miodnej. XIV Naukowa Konferencja "Warroza pszczół i gospodarka". Materiały konferencyjne. I: 48-49.
   19. Wilde J, Bratkowski J., Siuda M. 1998. Techniki mapowania genów u pszczoły Apis mellifera L. Wiadomości Entomologiczne XXVII (suplement), 193.
   20. Wilde J, Siuda M., Bratkowski J. 1998. Klasyczne technologie pasieczne a biotechnologie. Wiadomości Entomologiczne XXVII (suplement), 193 194.
   21. Wilde J, Siuda M., Bratkowski J. 1998. Współczesne kierunki hodowli pszczół. Wiadomości Entomologiczne XXVII (suplement), 194-195.
   22. Bratkowski J., Wilde J. 1999. Zbieranie pyłku i nektaru przez pszczoły podczas intensywnego pożytku. XXXVI Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska. 10.-11. 03. Puławy. Pszczel. Zesz. Nauk., Suplement: 16-17.
   23. Bratkowski J., Siuda M. 1999. Ograniczanie wychowu czerwiu w intensywnej gospodarce pasiecznej. Materiały XV naukowej konferencji “Warroza pszczół i gospodarka pasieczna” Olsztyn – Kortowo 10.05.:5-6.
   24. Bratkowski J., Siuda M. 1999. Poziom inwazji Varroa jacobsoni przy ograniczonym stosowaniu syntetycznych pyretroidów. Materiały XV naukowej konferencji “Warroza pszczół i gospodarka pasieczna” Olsztyn – Kortowo 10.05.:7-8.
   25. Siuda M., Bratkowski J., Wilde J. 1999. Przemysłowe pokarmy dla pszczół. Materiały XV naukowej konferencji “Warroza pszczół i gospodarka pasieczna” Olsztyn – Kortowo 10.05.: 32-33.
   26. Ługiewicz A., Kowalski P. 1999. Poziom inwazji Varroa jacobsoni przy ograniczonym stosowaniu syntetycznych pyretroidów. SKN Pszczelarzy, Opiekun naukowy: mgr inż. Janusz Bratkowski, dr hab. Jerzy Wilde, prof. nadzw. Ogólnopolski Seminarium Naukowych Kół Studenckich. Olsztyn.
   27. Bratkowski J., Wilde J. Masłowska B. 2000. Ograniczone zwalczanie warrozy a stan zdrowotny i produkcyjność rodzin pszczelich. Materiały XVI Naukowej Konferencji „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna” Olsztyn 15.05.: 6-7.
   28. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2000. Aktywność pszczół zbieraczek w rodzinach zmuszonych do budowy nowego gniazda. XXXVII Naukowa Konferencja Pszczelarska. 8.-9.03. Pszczeln. Zeszyt. Nauk., 44 (Suplement): 12-13.
   29. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2000. Organizacja gniazda w nowoutworzonych rodzinach pszczelich. XXXVII Naukowa Konferencja Pszczelarska. 8.-9.03. Pszczeln. Zeszyt. Nauk., 44 (Suplement): 14-15.
   30. Siuda M., Bratkowski J., Wilde J., Rotkiewicz Z. 2000. Skłonność pszczół o krótkim okresie czerwiu zasklepionego do usuwania zakażonego czerwiu. XXXVII Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska. 8.-9.03. Puławy. Pszczeln. Zeszyt. Nauk., 44 (Suplement): 68-70.
   31. Masłowska B., Tarnowski P., Gackowska K. 2000. Stan zdrowotny rodzin leczonych i nieleczonych na warrozę. SKN Pszczelarzy, Opiekun naukowy: mgr inż. Janusz Bratkowski, dr hab. Jerzy Wilde, prof. nadzw. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn 9.-10.05.: 182-184.
   32. Masłowska B., Załęska M., Spica B. 2000. Spożywanie produktów pszczelich przez studentów Kortowa. SKN Pszczelarzy, Opiekun naukowy: mgr inż. Janusz Bratkowski, dr hab. Jerzy Wilde, prof. nadzw. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn 9.-10.05.: 98-103.
   33. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Rozwój rodzin i ich produkcyjność w warunkach braku równowagi biologicznej. 13-14 marca Puławy. 38. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 11-12.
   34. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Możliwości rozszerzenia działalności pozadydaktycznej placówek naukowych. V Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów i Pracowni pszczelnictwa oraz Hodowli Owadów Użytkowych „AKADEMICKA DYDAKTYKA PSZCZELARSKA W NOWYM TYSIĄCLECIU”. Olsztyn, 17-19.09.2001. Materiały: 3-4.
   35. Bratkowski J., Wilde J. 2001. Pszczelnictwo na początku XXI wieku: mapowanie genów odporności na choroby u pszczoły miodnej. 44. Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Spała. 14-16. 09. Materiały zjazdowe: 21.
   36. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Produkcja przeliczeniowa – optymalny wskaźnik intensywności gospodarki pasiecznej. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. 12.-13.03. 39.: 41-42.
   37. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2002. Defensive behavior of 3 races of Apis mellifera L. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Summaries: 35.
   38. Wilde J., Bratkowski J., Rykowski D., Siuda M. 2002. Behaviour of pollen foragers of 3 races of honeybee Apis mellifera L. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. 2-6.09. Wierzba, Poland. Summaries: 37.
   39. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Chów dziko żyjących zapylaczy – hobby ratujące je przed wyginięciem. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”. PTE Poznań i UWM Olsztyn. 21-23.09.:5.
   40. Wilde J., Bratkowski J., Fuchs S., Siuda M., Popik M. 2003. Struktura populacji Varroa destructor w wyrojonych rodzinach pszczelich. 50. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. 11-12.03.: 78-80.
   41. Wilde J., Fuchs S., Bratkowski J. 2004. Porażenie rojących się pszczół przez Varroa destructor. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. 9.-10. 03.: 68-70.
   42. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2004. Badania nad czynnikami przyśpieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich. 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy. 9.-10.03.: 21-23.
   43. Bratkowski J., Neumann P., Wilde J. 2005. Wpływ zmienności genetycznej na zdolność adaptacyjną robotnic w rodzinach bezmatecznch (Apis mellifera). 52. Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska. Puławy. 6.-8.03. Materiały Konferencyjne: 22-23.
   44. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda Mickiewicz B., Siuda M., Madras B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A., Bąk B. 2005. Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienianych matek pszczelich. 52. Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska. Puławy, 6-8.03.: 28-29.
   45. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2005. Wnioskowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gospodarstwach pasiecznych. Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska. Puławy. 6.-8.03.: 36-37.
   46. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2005. Charakterystyka konsumentów kupujących bezpośrednio u pszczelarza i ocena ich preferencji przy zakupach miodu. 52. Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska. Puławy. 6.-8.03.:56-57.
   47. Bratkowski J. 2006. Ekonomika produkcji pszczelarskiej z elementami marketingu. Materiały pomocnicze dla uczestników szkolenia przygotowującego do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik w zawodzie pszczelarz. Olsztyn. luty-marzec: 61-69.
   48. Bratkowski J. 2006. Wpływ rójki na produkcyjnośc rodzin pszczelich. Materiały pomocnicze dla uczestników szkolenia przygotowującego do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik w zawodzie pszczelarz. Olsztyn. luty-marzec.: 70-76.
   49. Bratkowski J., Wilde J., Bąk B. 2007. Przebieg inwazji sporowca Nosema apis w produkcyjnych rodzinach pszczelich przy ograniczaniu ilościi pszczół i czerwiu. Puławy 24-25 kwietnia. 44. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 61.
   50. Bratkowski J., Wilde J. 2007. Drogi intensyfikowania produkcji pasiecznej w warunkach polskich. XIII Krajowa Konferencja Pszczelarska „Rozwijajmy nasze krajowe pszczelarstwo w warunkach integracji europejskiej”. Materiały Konferencyjne. Częstochowa, 6. grudnia.: 3-15.
   51. Bratkowski J., Wilde J. 2007. Kształtowanie jakości w gospodarstwie pasiecznym. XIII Krajowa Konferencja Pszczelarska „Rozwijajmy nasze krajowe pszczelarstwo w warunakch integracji europejskiej”. Materiały Konferencyjne. Częstochowa, 6. grudnia.: 16-24.
 6. Artykuły popularno-naukowe
  1. Pszczelarstwo
   1. Bratkowski J. 1995. Rozwiązania techniczne i organizacyjne w gospodarstwie pasiecznym. Pszczelarstwo, 46 (8): 20-21.
   2. Wilde J., Bratkowski J. 1996. Intensywne pozyskiwanie pyłku, a rozwój nosemozy w rodzinach pszczelich. Pszczelarstwo, 47 (8): 5-6.
   3. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Akarycydy - zagrożenie jakości miodu. Pszczelarstwo, 48 (3): 4-5.
   4. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Skażenie miodu akarycydami. Pszczelarstwo, 48 (8): 5-6.
   5. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Nastrój rojowy a intensywne pozyskiwanie pyłku. Pszczelarstwo, 48 (11): 4-5.
   6. Bratkowski J., Wilde J. 1997. Czy intensywne pozyskiwanie obnóży pyłkowych wpływa na chęć rojenia się rodzin pszczelich (część II). Pszczelarstwo, 48 (12): 4-5.
   7. Bratkowski J. 1998. Styczeń - czas zgłębiania wiedzy. Pszczelarstwo, 49 (1): 16-17.
   8. Bratkowski J. 1998. Luty - sezon u progu. Pszczelarstwo, 49 (2): 16-18.
   9. Bratkowski J. 1998. Podkarmianie pszczół nie musi być uciążliwą pracą. Pszczelarstwo, 49 (2): 4.
   10. Bratkowski J. 1998. Marzec - początek sezonu. Pszczelarstwo, 49 (3): 4.
   11. Bratkowski J. 1998. Kwiecień - okres pierwszych pożytków. Pszczelarstwo, 49 (4): 16-17.
   12. Bratkowski J. 1998. Maj - wędrówki, pyłek i miód. Pszczelarstwo, 49 (5): 16-17.
   13. Bratkowski J. 1998. Czerwiec – szczyt sezonu. Pszczelarstwo, 49 (6): 16-18.
   14. Bratkowski J. 1998. Lipiec – niekoniecznie ostatnie miodobranie. Pszczelarstwo, 49 (7): 16-17.
   15. Bratkowski J. 1998. Sierpień – pomyślny start na wiosnę. Pszczelarstwo, 49 (8): 16-17.
   16. Bratkowski J. 1998. Wzrzesień - ostatnie prace w pasiece. Pszczelarstwo, 49 (9): 16-17.
   17. Bratkowski J. 1998. Październik - czas na podsumowanie sezonu. Pszczelarstwo, 49 (10):16-17.
   18. Bratkowski J. 1998. Listopad - u progu zimy. Pszczelarstwo, 49 (11): 16-17.
   19. Bratkowski J. 1998. Ostatnie spotkanie w tym roku. Pszczelarstwo, 49 (12): 16-17.
   20. Bratkowski J. 1999. Charakterystyka pszczelarzy podnoszących kwalifikacje zawodowe. (cz I) Pszczelarstwo, 50 (3): 5-6.
   21. Bratkowski J. 1999. Charakterystyka pszczelarzy podnoszących kwalifikacje zawodowe. (cz II). Pszczelarstwo, 50 (4): 5-6.
   22. Bratkowski J., Wilde J. 2000. Trutnie też zapylają. Pszczelarstwo 51 (12): 6-7.
   23. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2001. Pszczelnictwo wśród studentów. Pszczelarstwo. 52 (10):5-6.
   24. Bratkowski J., Wilde J. 2002. Wielokierunkowe użytkowanie pszczół i sprzedaż produktów pasiecznych. Pszczelarstwo. 53 (8): 4-6.
   25. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2002.Następstwa ograniczonego leczenia rodzin pszczelich przeciwko warrozie. Pszczelarstwo. 54 (10): 4-6.
   26. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Technologie zwiększające pozyskiwanie obnóży. Pszczelarstwo. 54 (3): 5-6.
   27. Wilde J., Bratkowski J. 2003. Węza pszczela w racjonalnej gospodarce pasiecznej. Pszczelarstwo, 54 (6): 4-5.
   28. Bratkowski J., Wilde J. 2005. Biologiczne uwarunkowania zbierania pyłku przez pszczoły. Pszczelarstwo, 56 (4): 2-4.
   29. Bratkowski J., Wilde J. 2005. Dokładna ocena intensywności produkcji pasiecznej podstawą racjonalnego planowania. Pszczelarstwo, 56 (7): 2-4.
   30. Bratkowski J. 2006. Zdolność produkcyjna rodziny pszczelej w sezonie pasiecznym. Pszczelarstwo, Pszczelarstwo, 57 (6): 2-4..
   31. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2007. Rozkład populacji Varroa destructor pomiędzy rojami a rodzinami pszczelimi. Pszczelarstwo, 58 (11): 2-4.
   32. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Zmienność genetyczna a zdolność adaptacyjna rodzin pszczelich. Pszczelarstwo, 59 (8): 2-4.
   33. Bratkowski J., Wilde J., Lister G. 2009. Wyniki badań jakości węzy na polskim rynku. Pszczelarstwo, 60 (10): 2-4.
  2. Pasieka
   1. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Chemiczne i biologiczne skażenia pyłku kwiatowego. Pasieka, 3 (3): 44-47.
   2. Bratkowski J., Wilde J., Bąk B. 2003. Wrażliwość wosku pszczelego na skażenie pozostałościami po lekach. Pasieka, 3 (3): 52-56.
   3. Bratkowski J. 2004. Miód leczący pszczoły przerażająca perspektywa. Pasieka, 5 (1): 28-29.
   4. Bratkowski J., Wilde J. 2005. Intensywność produkcji pasiecznej a produkcyjność rodzin. Pasieka. 11 (3): 10-15.
   5. Bratkowski J. 2006. Późna wymiana matek. Pasieka. 1: 8-10.
   6. Bratkowski J. 2006. Warroza horroru ciąg dalszy. Pasieka. 17 (3): 28-29.
   7. Bratkowski J. 2007. Refleksje po szkoleniach dofinansowanych środkami unijnymi. Pasieka. 22 (2): 52-55.
   8. Tłumaczenie artykułu z języka niemieckiego 2007: Horn Helmut „BeeVital HiveClean pomaga w zwalczaniu warrozy”. Pasieka. 23 (3): 36-38.
   9. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Dbanie o jakość produktów pszczelich wyzwaniem dla pszczelarzy. Pasieka. 29 (3): 10-14.
   10. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Konieczność intensyfikowania produkcji pasiecznej. Pasieka. 30 (4): 42-46.
   11. Bratkowski J., Wilde J. 2009. Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej. Pasieka. 33 (1). 26-30.
  3. Rolnicze ABC
   1. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Okres zimy - czas zgłębiania wiedzy o pszczołach. Rolnicze ABC.
   2. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Początek intensywnego rozwoju rodzin. Rolnicze ABC, 4 (93): 20.
   3. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Maj owe wędrówki z pszczołami po miód i pyłek. Rolnicze ABC, 94 (5): 8,10.
   4. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Szczyt sezonu pasiecznego i okres rojenia się pszczół. Rolnicze ABC, 95 (6): 16-17, 18.
   5. Bratkowski J., Wilde J. 1998. Lipiec – schyłek sezonu. Rolnicze ABC, 96 (7): 9.
 7. Szkolenia
  1. Pozyskiwanie i zagospodarowanie obnóży pyłkowych. Gminne Koło Pszczelarzy. Rychliki. 3.02.1999.
  2. Wykorzystanie technologii produkcji pakietów pszczół i tworzenia odkładów w gospodarce pasiecznej. Rejonowe Koło Pszczelarzy „Kolejarz”. Olsztyn. 5.04.1998.
  3. Nowoczesna gospodarka pasieczna. Szkolenie pszczelarzy. WZP Koszalin. 20.11.1999.
  4. Pozyskiwanie i zagospodarowanie obnóży pyłkowych. Szkolenie pszczelarzy. WZP Koszalin. 20.11.1999.
  5. Technologie pozyskiwania obnóży pyłkowych. Konferencja pszczelarska. Częstochowa. 06.12.1999.
  6. Aspekty ekonomiczne związane z całokształtem prowadzenia produkcji pszczelarskiej. Koło Pszczelarzy. Białystok. 28.01.2000.
  7. Utrzymanie zdrowotności pszczół i czerwiu a ekologiczne właściwości produktów pszczelich. Rejonowe Koło Pszczelarzy „Kolejarz”. Olsztyn. 5.03.2000.
  8. Intensyfikacja  gospodarki pasiecznej. Powiatowe Koło Pszczelarzy. Pisz. 20.10.2001.
  9. Organizacja gospopdarki pasiecznej. Gminne Koło Pszczelarzy. Rychliki. 10.12.2000.
  10. Podstawowe zagadnienia z pszczelarstwa. Szkolenie pszczelarzy w ramach kursu pszczelarskiego. Pasłęk. 15.02.2004.
  11. Nowoczesna gospodarka pasieczna. III Ogólnopolska Konferencja dla pszczelarzy „Pszczelarstwo hobby i biznes”. Olsztyn, 7.02.2004.
  12. Ekonomika gospodarstwa pasiecznego pasiecznego z innej perspektywy. III Ogólnopolska Konferencja dla pszczelarzy „Pszczelarstwo hobby i biznes”. Olsztyn, 7.02.2004.
  13. Własciwości zdrowotne i odżywcze obnóży pyłkowych. Coroczny festyn pszczelarski „Pszczoły i miód”. Rejonowe Koło Pszczelarzy „Kolejarz”. Olsztyn. 6.09.2004.Nowe technologie w pszczelarstwie – produkcja pakietów (odkładów) – pozyskiwanie pyłku kwiatowego, pierzgi, mleczka pszczelego oraz propolisu. Polagra. Poznań. 9.09.2004.
  14. Intensywność produkcji pasiecznej jako miara nowoczesności gospodarki pasiecznej. Gminne Koło Pszczelarzy. Rychliki. 16.01.2005.
  15. Budowa zewnętrzna i różnice pomiędzy poszczególnymi osobnikami pszczół. Szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  16. Budowa i funkcje okrywy ciała. Budowa głowy, tułowia i odnóży pszczół. Szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  17. Skrzydła odwłok, gruczoły woskowe i zapachowe. Znaczenie i funkcjonowanie układów. Szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  18. Czerw kryty i niekryty. Rozwój osobniczy pszczół. Szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  19. Skład osobniczy rodziny pszczelej. Rola i rodzaje matek pszczelich. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  20. Jakość – zakres definicji i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  21. Postrzeganie jakości przez pszczelarzy (produkcent) i konsumentów – warunki sprzedaży produktów pasiecznych. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  22. Przebieg życia rodziny pszczelej w ciągu roku. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  23. Kierowanie życiem rodziny pszczelej. Pokarmy pszczół. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 5.-6.03. 2005.
  24. Organizacja hodowli pszczół w Polsce. Wychów matek pszczelich na własny użytek. Wybór i przygotowanie rodziny wychowującej. Wybór i przygotowanie larw pszczelich do wychowu. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn.2.04.2005
  25. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej pszczół. Kalendarz wychowu matek pszczelich. Metody wychowu matek pszczelich. Technika przekładania larw pszczelich. Kontrola przyjęcia larw pszczelich. Postępowanie z matecznikami. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn.2.04.2005
  26. Wykorzystywanie mieszańców w gospodarce pasiecznej. Tworzenie i transport rodzinek weselnych. Przesyłka matek pszczelich. Likwidacja rodzinek weselnych po sezonie. Czynniki wpływające na przyjęcie matek pszczelich. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn.2.04.2005
  27. Wielkotowarowa produkcja matek pszczelich. Dokumentacja związana z wychowem. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn.2.04.2005.
  28. Techniki marketingowe w pszczelarstwie. Analiza decyzji konsumentów. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn.3.04.2005
  29. Próg opłacalności na przykładzie pozyskiwania obnóży pyłkowych. ODR szkolenie pszczelarzy. Olsztyn. 3.04.2005
  30. Gospodarka pasieczna ukierunkowana na wysoką produkcję i jakość produktów pszczelich. Wejherowo. 26.11.2005.
  31. Poznanie upodobań konsumentów produktów pszczelich kluczem do efektywnego prowadzenia gospodarstw pasiecznych.
  32. Szkolenie dla pszczelarzy w ramach Rozwoju Pszczelarstwa Ekologicznegona Mazowszu”. Olsztyn. 5.12.2006.
  33. Kształtowanie jakości w gospodarstwie pasiecznym. Rejonowe Koło Pszczelarzy „Kolejarz”. Olsztyn. 4.11. 2007.
  34. Tanio produkować czy drogo sprzedawać? Szkolenie pszczelarzy WZP Rzeszów. 7 luty. 2009.
  35. Organizacja rynku produktów pszczelich. Szkolenie pszczelarzy WZP Rzeszów. 7 luty. 2009.
  36. Aktualne zagadnienia z ekonomiki pszczelarstwa. Gminne Koło Pszczelarzy. Rychliki. 21. 02. 2009.
  37. Aspekty zarządzania jakością w wytwarzaniu i sprzedaży produktów pasiecznych. Szkolenie pszczelarzy zawodowych. Waplewo. 19. 03. 2009.
  38. Badanie rynku i określenie możliwości sprzedaży produktów pszczelich. Szkolenie pszczelarzy zawodowych. Waplewo. 19. 03. 2009.
Informacje
Pomoc
Dane kontaktowe
Gospodarstwo Pasieczne "Dobry Miód"
10-695 Olsztyn
ul. Ks.J. Popiełuszki

Telelefon: +48 508-301-780
E-mail: dobrymiod@poczta.onet.pl

kreacja: Intermania